Alexey Ivanov

Managing Partner,
Konnov & Sozanovsky